yağmur enerji galeri, yağmur galeri, yağmur enerji alanya galeri, yağmur, enerji, rüzgar,su,water

tasarim59

Yağmur Enerji | Alanya

Facebook Sayfamız
marmara nergis otel
nergis
nergis
nergis
marmara otel
  

Neden Doğal Enerji

 

 

SINIRSIZ ELEKTRİK, TEMİZ ENERJİ

 

       

 Isıtma Yöntemleri

 

Ülkemizde sera ısıtma sistemi olarak sobaların yaygın olarak kullanılmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.

1. Sobalı ısıtma sisteminin ilk yatırım masrafının az olması,
2. Sobalarda kullanılan yakıtın kolay bulunabilmesi, ucuz olması ve hatta bir kısmının yakın çevreden ücretsiz olarak sağlanması,
3. Ülkemizde ısıtılan seraların, büyük bir çoğunluğunun aile işletmeleri şeklinde olması ve bu nedenle, sobaların yakılması ve temizlenmesi için gerekli işgücünün kolaylıkla sağlanabilmesi,
4. Ülkemiz seralarında genel olarak, en uygun ısıtma yerine, bitkiyi dondan korumak için ısıtmanın yapılmasıdır. Ülkemiz seralarında kullanılan sobaların büyük bir çoğunluğu modern bir yapıdan yoksundur.

 

Bunlar, basit şekilde saç veya dökme demirden yapılmışlardır. Sobalarda katı, sıvı yakıtlar kullanılmaktadır. Sobalarda kullanılan bu yakıt türleri, talaş, odun, linyit ağır ve yanık yağ, mazot ve  gazyağıdır. Yanma verimlerinin çok düşük olması nedeniyle, yakıt tüketimleri ve çevreye verdiği zararlar çok fazladır.

 

1-Hava kirliliği

2-Çevre Kirliliği

3-Görüntü kirliliği

4-Emeğimizi,vereceğimiz zararlar için harcamamız.

 

Seralarda kullanılabilecek sobaları katı, sıvı ve gaz yakıtlı olarak üçe ayırmamız mümkündür.

Katı Yakıtlı Sobalar: Katı yakıtlı sobaların seralarda kullanılması için sobadan istenen özellikleri şöyle sıralayabiliriz.

1. Isı veriminin yüksek olması,
2. Doldurulması, boşaltılması ve temizlenmesinin kolay ve rahat olması,
3. Sobaların dış yüzey sıcaklığını fazla arttırmayacak şekilde ve dış yüzeylerde biriken bu ısının kolay uzaklaştırılabilir yapıda olması gerekir.

Katı yakıt sobalarını üç grupta toplayabiliriz.

* 1. Seramik Sobalar,
* 1.1. Sabit Seramik Sobalar,
* 1.2. Taşınabilir Seramik Sobalar,
* 2. Demir Sobalar,
* 2.1. Tam yanışlı sobalar,
* 2.2. Alttan yanışlı sobalar,
* 3. Emaye Sobalar

1.1. Sabit Seramik Sobalar


Bu tip sobaların yapımında karo şeklindeki seramik malzemelerden yararlanılır. Bunlar bir veya birkaç seranın aynı anda ısıtılmasında kullanılabilir.  Birden fazla seraya hizmet etmesi

istendiğinde, soba seraların arasındaki bir yere yerleştirilir.

Sobadan elde edilen sıcak hava, yalıtılmış sıcak hava kanalları yardımıyla toprak altından veya üstünden, seralara gönderilir.Sobada verimi arttırmak amacıyla sera veya örtü altında soğuyan hava ikinci bir

kanalla tekrar soba içerisine gönderilerek ısıtılabilir. Bu durumda örtü altı havası, dış havadan daha sıcak olacağından, hava ısıtmak için daha az enerji harcanmış olacaktır.

Seramik sabit sobaların, yapı malzemesinin seramik olması nedeniyle ısı depolama özelliği vardır. Bunlar cidar kalınlıklarına göre, ısıyı 3-12 saat arasında

60-130 mm ve özgül ısıtma güçleri 2,5 - 6,3 MJ/m2.h arasında değişir. Isıtma verimleri % 70 - 80'dir. Odunun ısı değerinin kömürden oldukça az olması nedeniyle, bu tip sobalarda yakıt olarak odun

kullanılacaksa, yanma odası hacmi büyük yapılmalıdır.

1.2. Taşınabilir Seramik Sobalar

Metal kafes üzerine yapılan bu sobaların, yanma odaları dökme demirdendir. Cidar kalınlığı 65 mm'den büyük olan sobaların ısıtma gücü, 8,4 MJ/ m2.h dolayındadır. Cidar kalınlığı 65 mm'den küçük olanlarda, bu

değer 10,5 MJ/m2.h kadardır. İçi metal kaplı sobalarda ise, ısıtma gücü 16,7 MJ/m2.h değerine ulaşır. Cidar kalınlığı düştükçe, özgül ısıtma gücünün artmasına karşılık, sobanın ısı depolama özelliği azalır.

1.3. Demir Sobalar

Bu tip sobaların ısı depolama özelliği iç kısımlarının ateşe dayanıklı tuğla ile kaplanmasıyla, bir oranda arttırılabilir. Üstten yakılan ve tam yanışlı olarak tanımlanan bu sobaların, gövdesi çelik saç ya

da dökümden yapılmıştır.  Alt kısımda bulunan ızgaranın üstü, yakıt deposudur. Bu kısım ateş tuğlası ile kaplanmıştır.

Bu kaplama tabakası hem soba malzemesinin fazla ısınmasına, hem de sobanın yüzey sıcaklığının fazla artmamasına neden olur. Izgara temizleme işlemini kolaylaştırmak için, bir sarsma düzeni ile donatılmıştır.

Doğrudan veya dolaylı çekişli olarak yapılan bu sobaların, doğrudan çekişlilerinde yanma sonucu oluşan gazlar, soba içinde dolaşım yapmadan doğrudan bacaya ulaşırlar.

Dolaylı çekişli sobalarda baca gazlarının ısısından da yararlanabilmek için, baca gazları soba çevresindeki duman kanallarından geçirilerek bacaya gönderilir. Tam yanışlı sobaların özgül yanma güçleri 4,2

MJ/m2. h ve ısıtma verimleri ortalama % 70 dolayındadır.

Alttan yanışlı sobalarda ise, sarsılan ızgaranın üzerine, sepet şeklinde bir ızgara daha yerleştirilir. Yanma bu ızgarada meydana gelir. Bu sobaların özgül ısıtma güçleri 12,6 mJ/m2.h verimleri ise %80

dolayındadır.

Üstten ve alttan yanışlı sobaların özelliklerinin birleştirilmesiyle, her yakıtı yakan üniversal sobalar geliştirilmiştir

Örtülerin ısıtılmasında yakıt olarak, ülkemizde odunun çok kullanılması nedeniyle, yalnız odun yakan sobalar geliştirilmiştir. Bu tip sobaların yanma verimleri % 70 - 75 arasındadır.

 

1.4. Talaş Sobaları

Odun artıklarından olan talaşı yakarak, örtü altının ısıtılmasını sağlayan talaş sobası üreticiler tarafından geliştirilmiştir. Bu sobalar genellikle petrol varillerinin 2/3 oranında kesilmesiyle

elde edilir. Üst taraftaki kapak yardımıyla talaş kovası içine yerleştirilir ve talaşı yanan kova dışarı alınır. Bu sobaların içine konan talaş kovaları üstten tutuşturulmakta ve 12 saat ısı verebilmektedir.

Kova günde 2 kez değiştirilmektedir. Dışarı da talaş doldurulup, iyice basılan kovanın ortasından ve altından bırakılan talaş içindeki delikler yardımıyla ateşin havalanması ve yanması sağlanır. Sobaların

ısı tutma özellikleri yoktur. Talaş yandığı sürece ısı verirler.

1.5. Emaye Sobalar


Maden kömürü, linyit, biriket ve odun gibi her türlü katı yakıtı yakabilen dış yüzeyi emaye kaplı sobalar, çeşitli kuruluşlar tarafından üretilmektedir. Isıtma verimleri oldukça yüksek 27,2 MJ/m2.h düzeyine

kadar çıkabilmektedir.

1.6. Gaz Sobaları

Bunlar hem sıvı, hem de bütan gazıyla çalışan sobalardır. Sıvı yakıt kullanan sobalar gazyağı yerine, mazot ve yanık yağ da kullanabilirler. Bu sobaların olası verimleri çok yüksektir.

Bütan gazı kullanan sobaların borulu ve borusuz tipleri vardır. Gaz sobalarının seralarda kullanımı sınırlandıran en önemli etken, petrol ürünlerinin çok pahalı olmasıdır.

Ülkemizde odunun bol ve ucuz olduğu bölgelerde, soba yerine ilkel ekmek fırınlarına benzeyen ısıtma sistemleri de uygulanmaktadır. Bu ısıtma sisteminde, ısıtma etkinliği uzun boruların kullanılması ile

arttırılabilmektedir.. Buna karşılık bu sistem, örtü altı yararlı taban alanının önemli bir kısmını yok eder.

1.7. Seralarda Soba Sayısının Hesaplanması

Yüksek tünel ve seranın ısıtma yükü belli ise, örtü altı için gerekli soba miktarını aşağıdaki eşitlikle bulabiliriz.

As = Qh /Qs

Eşitlikte:

As = Toplam soba ısıtma yüzeyi (m2),

Qh = Seranın ısıtma yükü (MJ/h),

Qs = Kullanılan sobanın etkili ısıtma gücü (MJ/m2.h).

Örtü altında kullanılacak soba sayısını bulabilmek için, sobanın m2 olarak yüzey alanı bilinmelidir. Buna göre soba sayısı şöyle bulunur.

ss = AS/A1

Eşitlikte:

Ss= Soba sayısı (Adet),

As= Toplam soba ısıtma yüzeyi (m2),

A= Bir sobanın ısıtma yüzeyi (m2).

Soba büyüklüğünün seçiminde kurulan örtünün konumu ve bulunduğu bölge göz önüne alınmalıdır. Genellikle güney kıyı bölgelerinde sera ısıtmasında her 50 - 60 m2 sera taban alanı için bir sobaya gereksinim

vardır. Kuzeye doğru bu değer 30 - 40 m2 olarak azalmaktadır.

1.8. Sobalarla Isıtmanın Sakıncaları

Sobalarla yapılan ısıtmanın bazı sakıncaları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

1. Seralarda istenilen sıcaklık sürekli olarak elde edilmez.
2. Seralarda ısı dağılımı tekdüze olmaz.
3. Sobada yanma sonucunda SO2 gibi zehirli gazlar ile duman, toz, is ve katran gibi artıklar ortaya çıkar. Bunların yetiştirilen bitkiler için zararlı ve öldürücü etkileri vardır.
4. Sobaların doldurulup yakılmaları zor ve kısa sürede temizlenmeleri nedeniyle fazla işçilik gerektirirler. Seralarda soba kullanımının sakıncalarını azaltmak için, şu noktaların ._ dikkate alınması

gerekir.

1. Sera ısıtmasında, ısıtma verimleri çok düşük olan, yalın yapılı sobalar kullanılmamalıdır.
2. Sobalar olanaklar ölçüsünde, seraların kenarlarına yakın yerleştirilmelidir. Ortaya kurulacak sobaların bitkilere zarar vermemesi için, yüksek bir sehpa üzerine oturtulmalı veya taşıyıcı direklere bağlanması gerekir.
3. Baca gazlarının sıcaklığından da yararlanmak için, soba boruları örtü altında en az 4 m uzunluğunda, yere paralel olarak dolaştırılmalıdır.
4. Soba içindeki yanma artığı gazların seraya sızması veya boruların son kısımlarından çıkan gazların seraya dönüşü engellenmelidir. Bunun için borunun ucu dışarıya ve mahyadan 35-55 cm yukarıya kadar uzatılmalıdır.
5. Sobaların bitki sıralarına yakın olan ve ısı yayan yanlarına yanmayan tabakalar, örneğin Amyant  levhalar yerleştirilmelidir.
6. Ayrıca sobanın tekdüze ısıtmasını bir ölçüde sağlayabilmek için sobanın yaydığı ısı, bir havalandırıcı ile (tanla) sera içine dağıtılmalıdır
 
----Sobalarla  Isıtma----

 
marmara hotel

Site Haritası | web tasarım 59